Дигитална библиотека СУ "Св.Климент Охридски"

Ограничаване по колекция:
Ръкописни колекции (21)
Архиви (309)
Документи на политически партии, движения и личности на българския преход 1985-2007 (3) Университетски архив (0) Международният тероризъм в досиетата на ДС (0) Младежта и комунистическият режим в България (3) НАТО на Балканите (1) България и Студената война (58) България и Близкият изток (244)
Стенографски дневници на Народното събрание (0)
Трети конгрес по Българистика (0)
Научни трудове на преподаватели от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (723)
Студии и статии (640) Монографии (83)
Книги (242)
Книги след 1944г. (53) Книги преди 1944г. (189)
Статии (18)
Периодични издания (119)
Вестници (3) Списания (18) Карикатури (98)
Музейни колекции (88)
Произведения на изкуството ЦСВП Професор Иван Дуйчев (19) Официални документи (2) Фото архив (67)
Карти (283)
Фото архив (110)
Теренни проучвания - ЕТНОЛОГИЯ (23)
Обичаи (0) Западни Покрайнини (23)
Мултимедия (8)
Видео архив (2) Аудио архив (5) Презентации (1)
Дисертации и Магистратури (49) [ограничен]
Магистратури (47) Дисертации (2)
Учебни ресурси (96) [ограничен]
Археология (0) Стара история (2) Тракология (0) Етнология и антропология (12) Архивистика (0) Извори за българската история (0) Увод в историческото познание (0) Историческа информатика (0) Българска историография (0) История на Средните векове (9) Средновековна история на Балканите (0) Средновековна българска история (10) История на Византия (0) История на Изтoчна Европа и Русия през 13-19 в. (1) История на българските земи ХV-ХVII в. (22) Нова обща история (10) История на Българското възраждане (ХVIII– ХIХ в.) (0) Нова българска история (0) Нова история на Балканите (4) Съвременна история (23) Съвременна българска история (0) Съвременна история на Балканите (0) История на Източна Европа и Русия през 20 в (3)
Акценти върху:
Достъп до научни издания в Харвардски университет (3,417)
Достъп до научни издания в Кембридж (7,766)
Дигитално хранилище на Университета в Тексас (4,750)
Дигитално хранилище на университета Източен Мичиган (223)