Статии

Последно добавени:
2014-06-24
14:54
Восстание Петра и Бояна в 976 г. и борьба комитопулов с Византией: Във: Byzantinobulgarica, I / Петър Хр. Петров [SUDGTL-ARTICLE-2014-326]
Файлът съдържа статията на Петър Хр. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2014-06-23
16:19
Приноси къмъ средновековната българска история: (Отпечатъкъ отъ Годишника на Пловдивската народна библиотека музей, 1937-39) / Иван Дуйчев [SUDGTL-ARTICLE-2014-323]
Файлът съдържа статията на Иван Дуйчев „Приноси към средновековната българска история”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2013-09-22
10:29
The Young Turks – Children of the Borderlands? / Zürcher, Erik Jan [SUDGTL-ARTICLE-2013-644]
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2012-05-29
17:03
БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СРЕДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ЭПИРСКОГО ЦАРСТВА В 1204-1261 ГГ. / Сергей Денисов [SUDGTL-ARTICLE-2012-032]
татия, публикувана в електронното историческо списание "Анамнеза" (АНАМНЕЗА, Год [...]
Published in Списание Анамнеза:
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2012-05-29
14:17
ПРАВОСЛАВНИТЕ БАЛКАНИ: НЕОБХОДИМИЯТ „ПОЛИШИНЕЛ“ НА ИЗТОКА И ЗАПАДА : (ОТ ТРАКТАТИТЕ НА КРЪСТОНОСНАТА ПРОПАГАНДА ДО ФАЛМЕРАЙЕР И ЛЕОНТИЕВ) / Александър Николов [SUDGTL-ARTICLE-2012-031]
Статия, публикувана в електронното историческо списание "Анамнеза" ( АНАМНЕЗА, Год [...]
Published in Списание Анамнеза:
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2012-02-26
18:39
Македонизмът като политическа концепция в края на ХIХ и началото на ХХ век / Христо Христов [SUDGTL-ARTICLE-2012-027]
Статията е публикувана в сп [...]
Published in MACEDONIA HISTORY:
Fulltext: Download fulltextJPG
Подробен запис - Подобни записи
2011-04-14
20:59
ПОЛЪХЪТ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА: КАРИБСКАТА КРИЗА (1962 г.) И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ДИAЛОГ МЕЖДУ НРБ И САЩ / Васил Петров Василев [SUDGTL-ARTICLE-2011-066]
Статия, публикувана в електронното историческо списание "Анамнеза" (Анамнеза, Година I, бр [...]
Published in Списание Анамнеза:
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2011-03-30
10:52
Македонско пирувание / Атеней ; Стефан Захариев (прев.) [SUDGTL-ARTICLE-2011-061]
Откъс от съчинението на старогръцкия писател Атеней от Навкратида “Гощавка на софисти” (IV, 128c-130d), преведен от Стефан Захариев (1810-1871), български възрожденец и деятел по черковния въпрос от Татар Пазарджик. [...]
Fulltext: Download fulltextPNG
External link: Download fulltextURL

Подробен запис - Подобни записи
2011-03-09
13:22
ТРАКИЙСКАТА И АНТИЧНАТА АРХЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОД: (ОПИТ ЗА ОБЗОР) / Тотко Стоянов ; Ивайло Лозанов [SUDGTL-ARTICLE-2011-052]
Статия, публикувана в електронното историческо списание "Анамнеза" (Анамнеза, Година I, бр [...]
Published in Списание Анамнеза:
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи
2011-03-08
19:17
АКО ИМАШЕ „АКО” В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ / Иван Илчев [SUDGTL-ARTICLE-2011-051]
Статия, публикувана в електронното историческо списание "Анамнеза" (Анамнеза, Година I, бр [...]
Published in Списание Анамнеза:
Fulltext: Download fulltextPDF
Подробен запис - Подобни записи