Books before 1944

Latest additions:
2014-06-24
14:46
Социална политика на България презъ време на войната отъ 1915-1918 год.: Във: Списание на Българската академия на науките и изкуствата, кн. LXII - 2 / Илия Янулов [SUDGTL-BOOK-2014-324]
Файлът съдържа студията на Илия Янулов „Социална политика на България през време на войната от 1915-1918 г.”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-23
16:14
Нота на германското правителство до Югославия [SUDGTL-BOOK-2014-321]
Файлът съдържа „Нота на германското правителство до Югославия” и „Меморандум към нотата до Югославското правителство”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-23
14:38
Les Turcs et la Question d’Arménie / Kara Shemsi [SUDGTL-BOOK-2014-320]
Файлът съдържа изданието „Les Turcs et la Qestion d’Arménie” на Kara Shemsi. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-17
15:52
Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година [SUDGTL-BOOK-2014-315]
Файлът съдържа Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-17
15:49
Отчетъ на Русенската Окръжна Постоянна Комисия за дейностьта й презъ 1930 година: Представенъ на Русенския Окръженъ Съветъ въ редовната му сесия презъ месецъ Февруарий 1930 година [SUDGTL-BOOK-2014-314]
Файлът съдържа „Отчет на Русенската окръжна постоянна комисия за дейността й през 1930 година”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-17
15:47
Отчетъ на Петричката Окръжна Постоянна Комисия за финансовата 1927/1928 година: Отъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год. [SUDGTL-BOOK-2014-313]
Файлът съдържа „Отчет на Петричката окръжна постоянна комисия за финансовата 1927/1928 година”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-17
15:44
Какъ е създадена Българската екзархия / Димитър Маринов [SUDGTL-BOOK-2014-312]
Файлът съдържа „Как е създадена Българската екзархия” от Димитър Маринов. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-15
15:59
Изложение за Състоянието на Плевенския окръгъ презъ 1924 год.: Представено на Окръжния съветъ въ редовната му сесия на 1 февруари 1926 год. отъ Плевенския Окръженъ Управитель Илия С. Хайдудовъ [Съдържа и: Изложение за състоянието на Плевенски окръгъ презъ 1925/1926 год. Представенъ на Плевенския Окръженъ Съветъ при откриване редовната му сесия на 1 февруарий 1927 год. отъ Плевенския Окръженъ Управитель Илия С. Хайдудовъ. Плевен: Печатница „Мотавчиевъ”, 1927] / Илия С. Хайдудов [SUDGTL-BOOK-2014-311]
Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Плевенския окръг през 1924 г., представено на Окръжния съвет в редовната му сесия на 1 февруари 1926 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-15
15:56
Изложение за състоянието на Свищовското Окръжие презъ 1897-98 година: Представено на Свищовский Окр. Съветъ, при откривание редовната му сессия презъ 1898 год. отъ Свищовский Окр. Управитель Т. Бойчевъ / Т. Бойчев [SUDGTL-BOOK-2014-310]
Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Свищовското окръжие през 1894-1895 г., представено на Свищовския окръжен съвет, при откриването на втората му редовна септемврийска сесия от окръжния управител”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2014-06-15
15:54
Изложение за състоянието на Свищовското Окръжие презъ 1894-1895 година: Представено на Свищовский Окръженъ Съветъ, при откриванието втората му редовна септемврийска сессия отъ Окр. Управитель [SUDGTL-BOOK-2014-309]
Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Свищовското окръжие през 1894-1895 г., представено на Свищовския окръжен съвет, при откриването на втората му редовна септемврийска сесия от окръжния управител”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records