NS - Structure and main documents

Latest additions:
2010-11-28
06:55
Доклад от Димитър Стоянов - министър на вътрешните работи, София, 31 май 1973 г. / Димитър Стоянов [SUDGTL-BGCWNS-2010-429] [SUDGTL-BGCWNS-2010-457]
Обосновава се необходимостта от приемането на ново „Положение за работата на Разузнавателното управление при МВР". [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:23
Доклад за организацията и дейността на отдел Държавна сигурност, София, 7 септември 1946 г. [SUDGTL-BGCWNS-2010-456]
Съдържа както схема на отдела, така и обобщен отчет за дейността, задачите и преструктурирането му в периода 9 септември 1944 – септември 1946 г., в първите две години от управлението на БКП. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:22
Заповед за структуриране на Дирекция на Държавна сигурност, П 179, София, 8 май 1947 г. / Руси Христозов [SUDGTL-BGCWNS-2010-455]
Заповедта е следствие на I-во постановление на Министерския съвет от 19 април 1947 г., с което ДНМ е издигната в главна дирекция, а отдел „Държавна сигурност" - в дирекция. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:21
Заповед за създаване на Главна дирекция на народната милиция с две дирекции - Дирекция на Народната милиция и Дирекция на Държавна сигурност, П 489-П, София, 23 май 1947 г. / Антон Югов [SUDGTL-BGCWNS-2010-454]
Издадена е в изпълнение на постановлението на правителството от април същата година за издигане на Дирекцията на народната милиция в Главна дирекция на народната милиция и съответно обособяването на отдел „Държавна сигурност" в дирекция към Главна дирекция на народната милиция. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:21
Инструкция за водене и отчитане дейността на агентурната мрежа, София, 1949 г. [SUDGTL-BGCWNS-2010-453]
Това е най-ранно датираната инструкция по линия на агентурния апарат след 9 септември 1944 г., открит в архивите на ДС. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:20
Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата от органите на Държавна сигурност, София, 1950 г. / Руси Христозов [SUDGTL-BGCWNS-2010-452]
Състои се от 4 основни раздела: I „Подбор на агентурата за вербовка". [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:20
Описание структурата на Министерството на вътрешните работи на Народна Република България, София, декември 1953 г. [SUDGTL-BGCWNS-2010-451]
Безспорно един от най-ценните архиви документи, отнасящи се до структурата на Държавна сигурност в системата на МВР. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:19
Справка относно структурата и организацията на МВР и неговите поделения за периода 1944-1952 год., София, 5 февруари 1955 г. [SUDGTL-BGCWNS-2010-450]
Дава представа за структурните изменения в министерството, включително и в Държавна сигурност за посочения период. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:17
Инструкция по оперативния отчет в поделенията на ДС на Министерството на вътрешните работи на НР България, София, 10 октомври 1953 г. / Георги Цанков [SUDGTL-BGCWNS-2010-449]
Освен подробно разписание за отчета на агентурния апарат за първи път са дадени указания за отчета на „вражеските елементи", т. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records
2010-11-27
20:17
Заповед за въвеждането на нова инструкция по оперативния отчет в поделенията на ДС в Министерството на вътрешните работи, № С-276, София, 10 октомври 1953 г. / Георги Цанков [SUDGTL-BGCWNS-2010-448]
Заповедта засяга процеса на преразглеждането и пререгистрацията на делата в ДС. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
Detailed record - Similar records