SUDGTL-BGCWNS-2010-452

Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата от органите на Държавна сигурност, София, 1950 г.

Руси Христозов

1950

Описание: Състои се от 4 основни раздела: I „Подбор на агентурата за вербовка". II „Вербовка на агенти, информатори и резиденти". III „Оформяне на вер-бовката и изключване на агентурата" и IV „Възпитание и ръководство на агентурата". Най-ранно датираният документ, в който за първи път се дават определения за категориите агент, информатор, резидент и съдържател на явочна квартира. В инструкцията агентурата се определя като „основно и решаващо средство на органите на Държавна сигурност". Указано е, че най-важните вербовки на агенти следва да се извършват от ръководни служители на ДС. Документът е съставен след процеса срещу Трайчо Костов, защото в него е разрешено вербуването на агенти при разработки на „трайчокостовисти".
Език: bul Страници: 7
Ключови думи: ДС – структура и документи ; агентура ; вербуване на агентура ; агент ; информатор ; резидент ; явочна квартира ; България ; ДС
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА -М, ф. 1, on.1, а.е. 1253, л. 38-44

 

 Record created 2010-11-27, last modified 2010-11-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF