@unpublished{SUDGTL-PICTURE-2011-090,
   title    = "Археологически музей",
   year     = "1961",
   note     = "Снимка на СУ „Археологически
           музей“. Археологическият музей
           е създаден през 1892 г., когато
           основаният през 1879 г. Отдел за
           ценности е отделен от
           структурата на Народната
           библиотека. Първоначално музеят
           се нарича Народен музей и
           включва 3 сбирки - Старовековна,
           Нумизматична и Етнографска.
           Музеят е настанен в сградата на
           Буюк джамия в София, където се
           намира и до днес. Музеят е
           тържествено открит за публиката
           на 18 май 1905 г. лично от княз
           Фердинанд I и министъра на
           Просвещението д-р Иван Шишманов.
           През 1906 г. етнографската сбирка е
           отделена в днешния Етнографски
           институт с музей. През 1909 година
           музеят е преименуван на Народен
           археологически музей, като са му
           възложени функции по съхранение
           на паметниците на културата и са
           обособени два нови отдела -
           Средновековен и Художествен.
           През 1911 година е създаден и
           Праисторически отдел. През 1921 г.
           експозицията е основно
           преустроена, а от 1928 г. започват
           да се организират временни
           тематични изложби. В края на
           1930-те години, откъм БНБ, за
           административни нужди са
           пристроени две крила и
           експозицията отново е
           преустроена, като изложени
           остават само по-интересните
           обекти. Сградата на музея е
           частично засегната от
           британско-американските
           бомбардировки през зимата на 1944
           г., когато изгаря част от
           библиотеката и музейната
           документация. През 1948 г.
           Художественият отдел е отделен
           от музея и е създадена днешната
           Национална художествена
           галерия, а друга част от
           колекцията от икони е
           прехвърлена в Криптата през
           1960-те години.През 1948 г., в хода на
           реформирането на БАН по съветски
           модел, Археологическият музей и
           Българският археологически
           институт са насилствено
           обединени, имотите им са
           национализирани, и е образуван
           нов - Археологически институт с
           музей (АИМ), подразделение,
           добавка като 32-ия институт към
           Академията на НРБ. С
           основаването през 1952 г. на
           специализирана служба за защита
           на паметниците на културата към
           Комитета за изкуство и култура -
           днешния Национален институт за
           паметниците на културата,
           административният контрол,
           консервацията и реставрацията
           на паметниците са прехвърлени
           върху нея и АИМ продължава да се
           занимава главно с
           научноизследователска дейност.
           През 1974 година са създадени
           филилалите на Археологическия
           институт във Велико Търново и
           Шумен. В момента музеят към
           Националния археологически
           институт притежава най-богатата
           нумизматична колекция в
           страната с над 300,000 броя монети.",
}