@article{Сенека:18916,
   author    = "Сенека and Анна Николова (прев.)",
   title    = "До Серен за спокойствието на
           духа",
   year     = "1987",
}