@article{съставител:18934,
   author    = "Христо Беров – съставител and
           Кабалан Мукарзел and Деяна
           Гарчева and Димитър Митов and
           Веселка Гъркова and Георги Димов
           and Васил Нинов and Янко Христов and
           Александър Заралиев and Пламен
           Павлов and Владислав Иванов and
           Цветан Радулов and Пламен Велев and
           Тина Георгиева and Алексей
           Стамболов and Камелия Божилова and
           Зорница Велинова–Тренчева and
           Александър Узелац and Даниела
           Ташева and Ангел Николов and
           Йорданка Янчева and Мариан
           Гяурски and Пламена Стоянова and
           Ирина Якимова and Искра Баева and
           Диана Иванова and Бисер Нушев and
           Цветелина Харалампиева and Ива
           Венкова and Димитър Петров",
   title    = "ПРОВАЛИТЕ В ИСТОРИЯТА: ХVІІ
           КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2010 Г.",
   year     = "2012",
   note     = "СЪДЪРЖАНИЕ: Кабалан Мукарзел -
           Сведението у Херодот I. 77 за
           провала на антиперсийската
           коалиция през VI в. пр. Хр. в
           исторически план...6; Деяна
           Гарчева - „Персийските“
           унижения на Валериан след
           поражението от 260 г. Гледните
           точки на късноантичните
           писатели...25; Димитър Митов -
           Формирането на коалицията срещу
           Западнотюркския каганат и
           нейния провал (30-те – 60-те години
           на VII в.)...37; Веселка Гъркова -
           Последните Меровинги или краят
           на династията през VІІ–VІІІ в....42;
           Георги Димов - Провалите и
           фалшификациите във
           византийската монетна политика
           през X в. Тетартерон и
           диотетартетон номизма...60; Васил
           Нинов - За един провален брак и
           един неуспешен политически съюз
           – отношенията между Капетинги и
           Плантдженети през втората
           половина на XII в. ...68; Янко Христов
           - Бележки за възрастовата
           граница и военните набори в
           българската държава през късния
           IХ – началото на Х в. Kонкретен
           исторически казус...82; Александър
           Заралиев - „Провал“ на папската
           политика и на кръстоносната
           агресия в Ливония във втората
           четвърт на ХІІІ в....92; Пламен
           Павлов - Цар Константин Асен
           (1257–1277) във фокуса на
           предубедеността...106; Владислав
           Иванов - „Гръцкият“ проект на
           ордена на св. Йоан
           Йерусалимски...113; Цветан Радулов
           - Пътуването като премеждие.
           Европейските пътешественици и
           техните проблеми на Балканите,
           ХVІ–ХVІІІ в....135; Пламен Велев -
           Хабсбургската военна граница
           XVI–XVII в. Плюсовете и минусите на
           една отбранителна стратегия...145;
           Тина Георгиева - Полският
           препъни-камък пред славянската
           мисия на Русия...153; Алексей
           Стамболов -Учредяването на
           Българската екзархия – успех
           или провал?...168; Камелия Божилова
           - Дейността на д-р Иван
           Василиевич Гримм като
           генерал-инспектор по
           санитарната част по време на
           Гражданските медицински закони
           (1881–1883 г.)...179; Зорница
           Велинова-Тренчева - Теория и
           практика на електрификацията в
           Белград и София. Началото...187;
           Александър Узелац - Барон Унгерн
           – живот, пад, легенда...197; Даниела
           Ташева - Провалът на
           деветнадесетомайските идеи за
           радикално
           обществено-политическо
           преустройство на България...216;
           Ангел Николов Обреченият опит на
           проф. В. Н. Бенешевич да вземе
           участие в ІV Международен
           конгрес по византийски
           изследвания (София, 1934 г.)...229;
           Йорданка Янчева - Дружество
           „Майчина любов“, Кюстендил
           (1873–1945 г.) – между провалите и
           успехите...236; Мариан Гяурски -
           Провалената съветизация в
           българския спорт (1944–1957 г.)...245;
           Пламена Стоянова - Преименуване
           на циганите мюсюлмани в
           България...252; Ирина Якимова -
           Перестройката в СССР – ново
           начало или предизвестен
           провал...269; Искра Баева - Провал
           ли е преходът в България и в
           Източна Европа?...275; Диана
           Иванова - Провалът на Полската
           обединена работническа партия
           (ПОРП) на изборите през юни 1989
           г....290; Бисер Нушев - „Плавният
           преход“ – икономическата
           политика на правителството на
           Жан Виденов...297; Цветелина
           Харалампиева - ОССE и
           разрешаването на
           Нагорно-Карабахския конфликт –
           непризнатият провал...308; Ива
           Венкова - Провалът на
           европейското единство:
           японо-европейските отношения и
           иракската криза (края на 2002 г. –
           началото на 2003 г.)...322; Димитър
           Петров - „Рак с галопиращи
           метастази“. Етнополитическата
           ситуация в република Македония
           (2001–2007 г.)...337.",
}