SUDGTL-BOOK-2014-139

Количествени методи в историята и нейната дидактика

Тодоров, Юри

1995
Университетско издателство „Св. Климент Охридски” София

Описание: Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. Клиометрията е опнятие, което обичайно се свързва с икономическата история. Наименованието е подходящо за всички измервания, с които си служи историческата наука и дидактиката на историята. Това би подбудило интереса на тези, които търся нови решения чрез прилагане на интердисциплинарни методи. Не става дума за статистика, дори с намерението тази материя да бъде направена достъпна за непрофесионалисти. Основна цел е популяризиране на методите за измерване, квантифициране в историята и хуманитаристиката въобще, посочване на подходящите области за приложение на този подход. Обвързването на квантификацията, на количествените анализи в науката история с тези от областта на историко-дидактическата емпирика не е случайно. Именно по този път, чрез дидактическия тест по история и анкетите за изследване на историческото съзнание, може да се провери до каква степен историческите знания и нагласите, отношенията към проблемите от нашето минало са залегнали в общественото съзнание.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: История, Съвремие, Балкани, България
Бележки: ФБ История, сигн. Б 5353

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
JPG