@article{Тепавичаров:19955,
   author    = "Тепавичаров, Веселин",
   title    = "Политическото общество на
           албанците от република
           Македония (проблеми на
           формирането): История, 2003, бр. 1-2",
   year     = "2003",
}