@article{Йордан:19991,
   author    = "Йордан Илиев and Антоан Тонев and
           Десислава Владимирова and Георги
           Канев and Цветан Радулов and Албена
           Миланова and Антоанета Петкова and
           Цветелина Харалампиева and Бисер
           Нушев and Крум Златков and Петър
           Калпакчиев and Христина Михайлова
           and Мила Бегова and Галина
           Георгиева and Стойчо Михов",
   title    = "Докторантски и
           постдокторантски четения 2012",
   year     = "2014",
   note     = "Сборника съдържа статии и
           съобщения на докторанти към
           Исторически факултет на СУ "Св.
           Кл. Охридски", изнесени на
           специализиран докторнатски
           семинар през 2012 г.:"Предговор - с.
           6; Йордан Илиев, Антични извори за
           пророческите способности на
           Орфей - с. 7; Антоан Тонев,
           Етническо самосъзнание и
           идентичност в Кралството на
           вандалите и аланите - с. 23;
           Десислава Владимирова,
           Посланието на победителите в
           битката при Мизилмери (1068 г.)
           според хрониката на Гофредо
           Малатера - с. 46; Георги Канев,
           Показалецът „Евангелия
           различни за всяка потреба” в
           българските ръкописни евангелия
           през XI – XVI в. като градиво за
           източноправославното монашеско
           битие - с. 53; Цветан Радулов,
           Пътеписите като извор за
           османската хигиена (XVI – XVIII век) -
           с. 65; Албена Миланова, Между Марс
           и Меркурий: политически и
           културни аспекти на
           англо–холандските отношения в
           средата на ХVІІ в. - с. 81; Антоанета
           Петкова, Кариерата на двама
           французи военни съветници в
           Османската империя през ХVІІІ в.
           Граф Боневал и барон дьо Тот - с.
           97; Цветелина Харалампиева,
           Немските колонии в Кавказ и
           значението им за руската
           колонизация на региона (І
           половина на ХІХ в.) - с. 112; Бисер
           Нушев, Варианти на руския
           национализъм – Съюз на руския
           народ и Общоруски национален
           съюз - с. 122; Крум Златков, Първата
           индокитайска война (1946 - 1950 г.) и
           началото на
           българо–виетнамските
           взаимоотношения - с. 135; Петър
           Калпакчиев, Възникване и
           идеология на БЗНС в
           социалистическата
           историография - с. 148; Христина
           Михайлова, Протестният заряд на
           полската общественост в рамките
           на Източния блок - с. 157; Мила
           Бегова, Ицхак Рабин и Ясер Арафат
           за бъдещето на
           израело–палестинския конфликт.
           Сравнителен контент анализ на
           речи (1993–1995) - с. 176; Галина
           Георгиева, Национализмът –
           теории и принципи - с. 192; Стойчо
           Михов, Перцепции и стереотипи –
           или как гледаме на себе си и
           другите в случаите на миграция -
           с. 196."",
}