SUDGTL-BOOK-2014-302

Изложение за състоянието на Плевенския окръгъ презъ 1928 год.: Представено на Плевенския окръженъ съветъ при откриване редовната му сесия на 1 февруарий 1929 год. отъ Плевенския Окръженъ Управитель Илия С. Хайдудовъ

Илия С. Хайдудов

1929
Печатница Мотавчиевъ Плевен

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Плевенския окръг през 1928 г., представено на Плевенския окръжен съвет при откриване на редовната му сесия на 1 февруари 1929 г. от плевенския окръжен управител Илия С. Хайдудов”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 5,33 МВ.
Език: bul Страници: 74
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Плевен ; ХХ в. ; 1928 г. ; 1929 г. ; География ; българи ; население ; администрация ; окръг ; демография ; изложение ; град ; село ; селище ; пътища ; съобщения ; ж.п. линии ; пощи ; телеграфи ; телефони ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; пчеларство ; търговия ; индустрия ; промишленост ; занаяти ; кредитни учреждения ; банка ; благоустройство ; водоснабдяване ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; благотворителност ; имоти ; залесяване ; гори ; трудова повинност
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: І. Разположение, пространство, население и административно деление на окръга, стр. 3; ІІ. Пътища и съобщения, стр. 13; ІІІ. Земледелие, стр. 24; ІV. Търговия, индустрия, занаяти, стр.48; V. Кредитни учреждения, стр. 49; VІ. Благоустройство и водоснабдяване, стр. 50; VІІ. Обществено здраве, стр. 56; VІІІ. Санитарно ветеринарна служба, стр. 59; ІХ. Народно образование и първоначални училища, стр. 62; Х. Благотворителность, стр. 67; ХІ. Държавни и окръжни имоти, стр. 67; ХІІ. Корегиране на водите, залесяване и укрепяване на поройщата, стр. 70; ХІІІ. Редовна трудова повиность, стр. 72.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2451

 

 Record created 2014-06-14, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF