000020098 001__ 20098
000020098 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2014-304
000020098 041__ $$abul
000020098 100__ $$aЖ. Попов
000020098 245__ $$aИзложение за състоянието на Разградский Окръгъ презъ 1893-1894 год.$$bПредставено на Разградский Окръженъ Съветъ, при откриванието редовната му септемврийска сессия презъ 1894 год. отъ Разградский Окр. Управитель Ж. Попповъ
000020098 260__ $$c1894
000020098 260__ $$aРазград
000020098 260__ $$bПечатница на Симеонъ Икономовъ
000020098 300__ $$a59
000020098 500__ $$aВ изложението са поместени таблици. Съдържание: І. Пространство, повърхность и народонаселение на окръгътъ, стр. 3; ІІ. Административното деление на окръгътъ, стр. 4; ІІІ. Поминъкъ, стр. 5; ІV. Правителственните даждия и връхнините имъ, стр. 25; V. Съобщения, стр. 27; VІ. Санитарно състояние на Разградский окръгъ, стр. 31; VІІ. Учебното дело, стр. 38; VІІІ. Военний наборъ, стр. 50; ІХ. Общественна безопасность, стр. 53; Предложения за разгледвание и решавание, стр. 55.
000020098 520__ $$aФайлът съдържа „Изложение за състоянието на Разградски окръг през 1893-1894 г., представено на Разградския окръжен съвет, при откриване на редовната му септемврийска сесия през 1894 г. от разградския окръжен управител Ж. Попов”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 3,80 МВ.
000020098 596__ $$aБиблиотека на ИФ, сиг. Б 2456
000020098 6531_ $$aИстория 
000020098 6531_ $$aБългария
000020098 6531_ $$aНова българска история
000020098 6531_ $$aРазград
000020098 6531_ $$aХІХ в.
000020098 6531_ $$a1893 г.
000020098 6531_ $$a1894 г.
000020098 6531_ $$aбългари
000020098 6531_ $$aнаселение
000020098 6531_ $$aадминистрация
000020098 6531_ $$aокръг
000020098 6531_ $$aокръжие
000020098 6531_ $$aдемография
000020098 6531_ $$aизложение
000020098 6531_ $$aград
000020098 6531_ $$aсело
000020098 6531_ $$aселище
000020098 6531_ $$aземеделие
000020098 6531_ $$aстопанство
000020098 6531_ $$aикономика
000020098 6531_ $$aскотовъдство
000020098 6531_ $$aтърговия
000020098 6531_ $$aзанаяти
000020098 6531_ $$aданъци
000020098 6531_ $$aзатвори
000020098 6531_ $$aздравеопазване
000020098 6531_ $$aобщество
000020098 6531_ $$aобразование
000020098 6531_ $$aучилище
000020098 6531_ $$aгори
000020098 6531_ $$aлесовъдство
000020098 6531_ $$aземеделски каси
000020098 6531_ $$aсъобщения
000020098 6531_ $$aстатистика
000020098 6531_ $$aвоенни
000020098 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000020098 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/20098/files/SUDGTL-BOOK-2014-304.pdf
000020098 909C0 $$Y1894
000020098 980__ $$aBOOKB44