People who viewed this page also viewed:
(496)  Изложение за състоянието на Свищовското Окръжие презъ 1894-1895 година: Представено на Свищовский Окръженъ Съветъ, при откриванието втората му редовна септемврийска сессия отъ Окр. Управитель - SUDGTL-BOOK-2014-309
(496)  Какъ е създадена Българската екзархия - Димитър Маринов - SUDGTL-BOOK-2014-312
(493)  Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година - SUDGTL-BOOK-2014-315
(486)  Отчетъ на Русенската Окръжна Постоянна Комисия за дейностьта й презъ 1930 година: Представенъ на Русенския Окръженъ Съветъ въ редовната му сесия презъ месецъ Февруарий 1930 година - SUDGTL-BOOK-2014-314
(485)  Les Turcs et la Question d’Arménie - Kara Shemsi - SUDGTL-BOOK-2014-320


Download history: