SUDGTL-BOOK-2014-306

Изложение за състоянието на Разградското Окръжие презъ 1898-1899 год.: Представено на Разградский Окр. Съветъ, при откривание редовната му сесия презъ 1899 година отъ И. Д. Разградский Окр. Управитель Ю. Г. Рашевъ

Ю. Г. Рашев

1899
Печатница на С. Икономовъ Разград

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Разградското окръжие през 1898-1899 г., представено на Разградския окръжен съвет, при откриване на редовната му сесия през 1899 г. от И. Д. Разградски окръжен управител Ю. Г. Рашев”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 6,23 МВ.
Език: bul Страници: 76
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Разград ; ХІХ в. ; 1898 г. ; 1899 г. ; българи ; окръг ; окръжие ; изложение ; град ; село ; селище ; администрация ; население ; демография ; съобщения ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; данъци ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; военни ; пътища ; гори ; имоти ; община ; бюджет ; отчет ; финанси ; пощи ; телеграфи ; телефони ; търговия ; занаяти ; кредитни учреждения ; банка ; библиотека ; читалище
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: І. Пространство, народонаселение и административно деление на окръжието, стр. 3; ІІ. Съобщения, стр. 6; ІІІ. Поминъкъ, стр. 17; ІV. Общественно здравие, стр. 44; V. Народно просвещение, стр. 53; VІ. Общественна безопасность, стр. 62; VІІ. Воененъ наборъ, стр. 64; VІІІ. Общественни имоти, стр. 64; ІХ. Окръжни и общински данъци, бюджети и отчети, стр. 66; Х. Окръжно и общинско самоуправление, стр. 75.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2456

 

 Record created 2014-06-14, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF