SUDGTL-BOOK-2014-307

Изложение за Състоянието на Русенския окръгъ презъ 1925 и 1926 година: Представено на Русенския Окръженъ Съветъ при откриване редовната му сесия презъ 1927 година отъ Русенския окръженъ управителъ Борисъ Димевъ

Борис Димев

1927
Издание на Русенската окръжна постоянна комисия Русе

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Русенския окръг през 1925 и 1926 г., представено на Русенския окръжен съвет при откриване на редовната му сесия през 1927 г. от русенския окръжен управител Борис Димев”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 6,84 МВ.
Език: bul Страници: 100
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Русе ; ХХ в. ; 1925 г. ; 1926 г. ; 1927 г. ; българи ; окръг ; География ; изложение ; град ; село ; селище ; администрация ; население ; демография ; съобщения ; благоустройство ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; промишленост ; данъци ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; военни ; пътища ; имоти ; община ; бюджет ; отчет ; финанси ; пощи ; телеграфи ; телефони ; търговия ; занаяти ; кредитни учреждения ; банка ; библиотека ; читалище
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: Речь, стр. 1; І. Географско положение, граници, пространство, народонаселение и административно деление на окръга, стр. 3; ІІ. Съобщения, стр. 7; ІІІ. Поминъкъ, стр. 23; ІV. Обществено здраве, стр. 58; V. Народно просвещение и обществена благотворителность, стр. 74; VІ. Обществена безопасноть, стр. 95; VІІ. Военни набори, стр. 96; VІІІ. Обществени имоти, стр. 96; ІХ. Окръжни и общински данъци, бюджети и отчети, стр. 98; Х. Окръжно и Общинско Самоуправление, стр. 100.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2454

 

 Записът е създаден на 2014-06-15, последна промяна на 2014-06-20


Пълен текст:
Сваляне на пълен текст
PDF