000020101 001__ 20101
000020101 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2014-307
000020101 041__ $$abul
000020101 100__ $$aБорис Димев
000020101 245__ $$aИзложение за Състоянието на Русенския окръгъ презъ 1925 и 1926 година$$bПредставено на Русенския Окръженъ Съветъ при откриване редовната му сесия презъ 1927 година отъ Русенския окръженъ управителъ Борисъ Димевъ
000020101 260__ $$c1927
000020101 260__ $$aРусе
000020101 260__ $$bИздание на Русенската окръжна постоянна комисия
000020101 300__ $$a100
000020101 500__ $$aВ изложението са поместени таблици. Съдържание: Речь, стр. 1; І. Географско положение, граници, пространство, народонаселение и административно деление на окръга, стр. 3; ІІ. Съобщения, стр. 7; ІІІ. Поминъкъ, стр. 23; ІV. Обществено здраве, стр. 58; V. Народно просвещение и обществена благотворителность, стр. 74; VІ. Обществена безопасноть, стр. 95; VІІ. Военни набори, стр. 96; VІІІ. Обществени имоти, стр. 96; ІХ. Окръжни и общински данъци, бюджети и отчети, стр. 98; Х. Окръжно и Общинско Самоуправление, стр. 100.
000020101 520__ $$aФайлът съдържа „Изложение за състоянието на Русенския окръг през 1925 и 1926 г., представено на Русенския окръжен съвет при откриване на редовната му сесия през 1927 г. от русенския окръжен управител Борис Димев”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 6,84 МВ.
000020101 596__ $$aБиблиотека на ИФ, сиг. Б 2454
000020101 6531_ $$aИстория 
000020101 6531_ $$aБългария
000020101 6531_ $$aНова българска история
000020101 6531_ $$aРусе
000020101 6531_ $$aХХ в.
000020101 6531_ $$a1925 г.
000020101 6531_ $$a1926 г.
000020101 6531_ $$a1927 г.
000020101 6531_ $$aбългари
000020101 6531_ $$aокръг
000020101 6531_ $$aГеография
000020101 6531_ $$aизложение
000020101 6531_ $$aград
000020101 6531_ $$aсело
000020101 6531_ $$aселище
000020101 6531_ $$aадминистрация
000020101 6531_ $$aнаселение
000020101 6531_ $$aдемография
000020101 6531_ $$aсъобщения
000020101 6531_ $$aблагоустройство
000020101 6531_ $$aземеделие
000020101 6531_ $$aстопанство
000020101 6531_ $$aикономика
000020101 6531_ $$aскотовъдство
000020101 6531_ $$aпромишленост
000020101 6531_ $$aданъци
000020101 6531_ $$aздравеопазване
000020101 6531_ $$aобщество
000020101 6531_ $$aобразование
000020101 6531_ $$aучилище
000020101 6531_ $$aвоенни
000020101 6531_ $$aпътища
000020101 6531_ $$aимоти
000020101 6531_ $$aобщина
000020101 6531_ $$aбюджет
000020101 6531_ $$aотчет
000020101 6531_ $$aфинанси
000020101 6531_ $$aпощи
000020101 6531_ $$aтелеграфи
000020101 6531_ $$aтелефони
000020101 6531_ $$aтърговия
000020101 6531_ $$aзанаяти
000020101 6531_ $$aкредитни учреждения
000020101 6531_ $$aбанка
000020101 6531_ $$aбиблиотека
000020101 6531_ $$aчиталище
000020101 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000020101 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/20101/files/SUDGTL-BOOK-2014-307.pdf
000020101 909C0 $$Y1927
000020101 980__ $$aBOOKB44