@article{Борис:20101,
   author    = "Борис Димев",
   title    = "Изложение за Състоянието на
           Русенския окръгъ презъ 1925 и 1926
           година: Представено на Русенския
           Окръженъ Съветъ при откриване
           редовната му сесия презъ 1927
           година отъ Русенския окръженъ
           управителъ Борисъ Димевъ",
   year     = "1927",
   note     = "В изложението са поместени
           таблици. Съдържание: Речь, стр. 1;
           І. Географско положение, граници,
           пространство, народонаселение и
           административно деление на
           окръга, стр. 3; ІІ. Съобщения, стр.
           7; ІІІ. Поминъкъ, стр. 23; ІV.
           Обществено здраве, стр. 58; V.
           Народно просвещение и
           обществена благотворителность,
           стр. 74; VІ. Обществена
           безопасноть, стр. 95; VІІ. Военни
           набори, стр. 96; VІІІ. Обществени
           имоти, стр. 96; ІХ. Окръжни и
           общински данъци, бюджети и
           отчети, стр. 98; Х. Окръжно и
           Общинско Самоуправление, стр. 100.",
}