Хората, които видяха тази страница, също разгледаха:
(606)  Какъ е създадена Българската екзархия - Димитър Маринов - SUDGTL-BOOK-2014-312
(603)  Изложение за състоянието на Свищовското Окръжие презъ 1894-1895 година: Представено на Свищовский Окръженъ Съветъ, при откриванието втората му редовна септемврийска сессия отъ Окр. Управитель - SUDGTL-BOOK-2014-309
(601)  Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година - SUDGTL-BOOK-2014-315
(597)  Восстание Петра и Бояна в 976 г. и борьба комитопулов с Византией: Във: Byzantinobulgarica, I - Петър Хр. Петров - SUDGTL-ARTICLE-2014-326
(592)  Приноси къмъ средновековната българска история: (Отпечатъкъ отъ Годишника на Пловдивската народна библиотека музей, 1937-39) - Иван Дуйчев - SUDGTL-ARTICLE-2014-323


История на свалянето: