SUDGTL-BOOK-2014-308

Изложение за състоянието на Севлиевското окръжие презъ 1896/97 година: Представено на Севлиевский Окр. Съветъ, при откривание 1-та му редовна Септемврийска сессия, презъ 1897 година отъ Севлиевский Окръженъ Управитель В. Грудовъ

В. Грудов

1897
Скоропечатница на А. Цанковъ Севлиево

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Севлиевското окръжие през 1896/97 г., представено на Севлиевския окръжен съвет, при откриване на 1-та му редовна септемврийска сесия, през 1897 г. от севлиевския окръжен управител В. Грудов”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 5,16 МВ.
Език: bul Страници: 81
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Севлиево ; ХІХ в. ; 1896 г. ; 1897 г. ; българи ; окръг ; окръжие ; изложение ; град ; село ; селище ; администрация ; население ; демография ; съобщения ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; данъци ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; военни ; пътища ; гори ; имоти ; община ; бюджет ; отчет ; финанси ; пощи ; телеграфи ; телефони ; търговия ; занаяти ; кредитни учреждения ; банка ; библиотека ; читалище ; земеделски каси ; дружество
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: І. Пространство, народонаселение и административно деление на окръжието, стр. 5; ІІ. Съобщения, стр. 9; ІІІ. Поминъкъ, стр. 24; ІV. Общественно здравие, стр. 47; V. Народно просвещение и общественната благотворителность, стр. 59; VІ. Общественна безопасность, стр. 65; VІІ. Воененъ наборъ, стр. 69; VІІІ. Общественни имоти, стр. 70; ІХ. Окръжни и общински данъци, бюджети и отчети, стр. 74; Х. Окръжно и общинско самоуправление, стр. 77.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2458

 

 Record created 2014-06-15, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF