@article{SUDGTL-BOOK-2014-321,
   title    = "Нота на германското
           правителство до Югославия",
   note     = "Съдържание: Нота на германското
           правителство до Югославия, стр. 1;
           Меморандумъ къмъ нотата до
           Югославското правителство, стр.
           11.",
}