000020118 001__ 20118
000020118 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2014-324
000020118 041__ $$abul
000020118 100__ $$aИлия Янулов
000020118 245__ $$aСоциална политика на България презъ време на войната отъ 1915-1918 год.$$bВъв: Списание на Българската академия на науките и изкуствата, кн. LXII - 2
000020118 260__ $$c1941
000020118 260__ $$aСофия
000020118 260__ $$bДържавна печатница
000020118 300__ $$a41-264
000020118 500__ $$aСъдържание: Предговоръ, стр. 41; І. Стопанска политика на България презъ годините на войната 1915-1918, стр. 47; ІІ. Подпомагане на нуждаещите се войнишки семейства въ време на мобилизация и война у насъ презъ годините 1915-1918, стр. 56; ІІІ. Законодателство и дейность за борба противъ епидемиите у насъ презъ време на войната 1915-1918 год., стр. 113; ІV. Други социални мероприятия на българската държава презъ военните години 1915-1918, стр. 201; V. Законодателство за покровителство на труда и за социалната сигурность, създадено презъ време на войната 1915-1919 г., стр. 228; VІ. Общо заключение, стр. 247.
000020118 520__ $$aФайлът съдържа студията на  Илия Янулов „Социална политика на България през време на войната от 1915-1918 г.”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,34 МВ.
000020118 596__ $$aБиблиотека на ИФ, сиг. 0 1912
000020118 6531_ $$aИстория
000020118 6531_ $$aБългария
000020118 6531_ $$aНова българска история
000020118 6531_ $$aХХ в.
000020118 6531_ $$a1915 г.
000020118 6531_ $$a1916 г.
000020118 6531_ $$a1917 г.
000020118 6531_ $$a1918 г.
000020118 6531_ $$a1919 г.
000020118 6531_ $$aПърва световна война
000020118 6531_ $$aбългари
000020118 6531_ $$aсоциална политика
000020118 6531_ $$aобщество
000020118 6531_ $$aикономика
000020118 6531_ $$aстопанство
000020118 6531_ $$aвойна
000020118 6531_ $$aправо
000020118 6531_ $$aзаконодателство
000020118 6531_ $$aподпомагане
000020118 6531_ $$aвойници
000020118 6531_ $$aсемейство
000020118 6531_ $$aобщина
000020118 6531_ $$aдружество
000020118 6531_ $$aблаготворителност
000020118 6531_ $$aздравеопазване
000020118 6531_ $$aхигиена
000020118 6531_ $$aзакони
000020118 6531_ $$aвоенни
000020118 6531_ $$aводоснабдяване
000020118 6531_ $$aкредит
000020118 6531_ $$aфинанси
000020118 6531_ $$aград
000020118 6531_ $$aсело
000020118 6531_ $$aселище
000020118 6531_ $$aлекари
000020118 6531_ $$aтруд
000020118 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000020118 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/20118/files/SUDGTL-BOOK-2014-324.pdf
000020118 909C0 $$Y1941
000020118 980__ $$aBOOKB44