@article{Йордан:19686,
   author    = "Йордан Илиев and Антоан Тонев and
           Ивана Христова and Георги Канев and
           Цветелина Харалампиева and Мариан
           Гяурски and Христина Георгиева and
           Галина Георгиева and Лилия
           Чаушева and Ивет Фандъкова and
           Кремена Йорданова",
   title    = "Докторантски и
           постдокторантски четения 2011",
   year     = "2013",
   note     = "Сборника съдържа статии и
           съобщения на докторанти към
           Исторически факултет на СУ "Св.
           Кл. Охридски", изнесени на
           специализиран докторнатски
           семинар през 2011 г.: "Йордан Илиев,
           Родопите и прорицалището на
           Дионис в Древна Тракия стр. 5;
           Антоан Тонев, Значение на
           термина „федерати” през IV век
           стр. 23; Ивана Христова, Влияние на
           климатичните промени върху
           начина на живот и историческото
           развитие на Балканите стр. 39;
           Георги Канев, Аскетизъм,
           нравственост и аскетично
           обаяние в средновековна
           България (във връзка с
           разпространението на ереси) стр.
           55; Цветелина Харалампиева,
           „Планинци – преселници“ –
           погледът на един осетинец към
           мухаджирството стр. 68; Мариан
           Гяурски, Тоталитарният спорт в
           социалистическа Източна Европа
           – подходи, методи и тенденции в
           съвременната историография стр.
           79; Христина Георгиева,
           Разведряване на атмосферата
           сред интелигенцията през 50-те
           години на XX век в Източния блок –
           съпоставка между Централна
           Европа и България стр. 87; Галина
           Георгиева, Понятието "нация"
           (през погледите на Ърнест Гелнер,
           Бенедикт Андерсън и Антъни Смит)
           стр. 103; Лилия Чаушева, Защо
           Нидерландия отхвърли проекта за
           европейска Конституция на
           референдум? стр. 109; Ивет
           Фандъкова, Трудови миграции:
           теоретични концепции стр. 118;
           Кремена Йорданова, „Ултрас не е
           мода, ултрас е начин на живот
           (фолклор на футболни
           запалянковци) стр. 126."",
}