People who viewed this page also viewed:
(615)  Какъ е създадена Българската екзархия - Димитър Маринов - SUDGTL-BOOK-2014-312
(610)  Изложение за състоянието на Свищовското Окръжие презъ 1894-1895 година: Представено на Свищовский Окръженъ Съветъ, при откриванието втората му редовна септемврийска сессия отъ Окр. Управитель - SUDGTL-BOOK-2014-309
(607)  Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година - SUDGTL-BOOK-2014-315
(605)  Восстание Петра и Бояна в 976 г. и борьба комитопулов с Византией: Във: Byzantinobulgarica, I - Петър Хр. Петров - SUDGTL-ARTICLE-2014-326
(599)  Нота на германското правителство до Югославия - SUDGTL-BOOK-2014-321


Download history: