@article{Янулов:20118,
   author    = "Илия Янулов",
   title    = "Социална политика на България
           презъ време на войната отъ 1915-1918
           год.: Във: Списание на
           Българската академия на науките
           и изкуствата, кн. LXII - 2",
   year     = "1941",
   note     = "Съдържание: Предговоръ, стр. 41; І.
           Стопанска политика на България
           презъ годините на войната 1915-1918,
           стр. 47; ІІ. Подпомагане на
           нуждаещите се войнишки
           семейства въ време на
           мобилизация и война у насъ презъ
           годините 1915-1918, стр. 56; ІІІ.
           Законодателство и дейность за
           борба противъ епидемиите у насъ
           презъ време на войната 1915-1918 год.,
           стр. 113; ІV. Други социални
           мероприятия на българската
           държава презъ военните години
           1915-1918, стр. 201; V. Законодателство
           за покровителство на труда и за
           социалната сигурность,
           създадено презъ време на войната
           1915-1919 г., стр. 228; VІ. Общо
           заключение, стр. 247.",
}